Gå til hovedindhold

Hvad er en højmose?

Horreby Lyng har historisk været en smeltevandssø, som er dannet efter sidste istid i et dødishul. Højmosen er opstået ved tilgroning af smeltevandssøen, idet planter sammen med tørvemosser, de såkaldte sphagnum, er vokset ud over vandfladen. Dette flydelag af planter kaldes også for hængesæk.

Indhold

    Over tid aflejres der et lukket tørvemoselag over vandfladen, som vokser i tykkelse og langsomt hæver mosen sig op over landskabet. Det yderste lag af mosen ud mod omgivelserne, den såkaldte laggzone, er bevokset med træer. I den oprindelige højmose får mosen kun tilført vand via nedbør, den har derfor sit eget vandspejl, som svinger op og ned alt efter mængden af nedbør og omfanget af fordampning. De naturtyper, som findes her, er alle næringsfattige, da der kun sker næringsstoftilførsel via nedbøren.

    Skitse der viser hvordan højmoser dannes