Gå til hovedindhold

Nyheder 2013

Horreby Lyng

Indhold

  Nyheder fra 2013

  På den centrale del af Horreby Lyng er der et åbent stykke, som historisk har været anvendt til tørreplads for det opgravede tørv. Området er i dag primært domineret af græsset Blåtop, men hist og her finder man også planten Hedelyng. I det tidligere Storstrøms Amt anvendte man i en periode får til afgræsning af området for at hindre tilgroning. Imidlertid har der ikke været afgræsning på området i en årrække, og arealet er ikke blevet ryddet for opvækst.

  I henhold til fredningen er vi forpligtiget til at bevare de åbne lyngflader. På den baggrund er vi påbegyndt manuel rydning af skovfyr og birkeopvækst på arealet. Stammer og grene vil blive samlet og lagt på den sydlige del af det åbne stykke. Det vil til foråret blive lavet til flis og fjernet fra området.

  Hegnet vil i den forbindelse blive pillet ned.

  Vi er nu færdige med, at fælde de fleste nåletræsområder inden på det kommunalt ejede område. I henhold til fredningen skal alle nåletræer fældes, når de er hugstmoden. Vi har haft en-to maskiner kørende i snart tre uger, som har fældet og sorteret efter længde samt tykkelse. Det er gået rimeligt problemfrit, de har været kørt i stykker et par gange og siddet lidt fast men ikke noget alvorligt.

  Vi har nu fået en udkørselsmaskine ind. Den har bælter på og har hermed en god fordeling af vægten. Det betyder, at trykket fordeles så meget som muligt, så vi undgår at køre fast. Selv om det har været en meget tør sommer, og der er meget lidt vand i mosen, så har den sidste uges nedbør bevirket, at vi ikke kan få kørt alt tømmeret ud. Der er simpelthen for vådt allerede. Vi er derfor nødt til, at lade noget af det ligge frem til sommer, når vandstanden er naturlig lav i mosen.

  Tømmeret bliver kørt ud over på østsiden af mosen ved Lyngfogedhuset. Tømmeret er blevet stablet og det er løbende blevet afhentet af lastbiler, som har kørt tømmeret ned på havnen i Nykøbing Falster. Tømmeret bliver her lastet på skibe og sejlet til savværket Wismar i Nordtyskland.

  Som led i den store plan for naturgenopretning af Horreby Lyng er vi påbegyndt rydning af de største nåletræsbeplantninger i mosen. Historisk har de steder, der er bevokset med nåletræer været tørrepladser for tørven.

  Da tørveindvindingen ophørte i midten af 1950érne, lå tørrepladserne som nogle arealer i mosen, der var lidt højere beliggende og mere tørre. Det, at de var højere beliggende, skyldtes, at der dryssede lidt smuld af (tørverester), hver gang nye tørv blev lagt til tørre. Da det Classenske Fideicommis ikke længere kunne gøre forretning af tørveindvinding, følte de sig meget inspireret af de store  plantagetilplantningsprojekter i Jylland, og de bestemte sig for at tilplante næsten alle tørrepladserne med nåletræer.

  Nåletræerne er ikke en naturlig hjemmehørende art i højmosen og derfor skal de fjernes. I henhold til fredningen står der, at ligeså snart at træerne er hugstmodne, skal de fældes for at sikre højmosen for eftertiden. Og det er det som vi efterlever nu.