Gå til hovedindhold

Nyheder 2016

Horreby Lyng

Indhold

  Nyheder fra 2016

  Fredag eftermiddag var der rundvisning for lodsejerne i Horreby Lyng.

  Formålet med rundvisningen var at se på resultatet, af de netop afsluttede anlægsarbejder i forbindelse med natur­genopretnings­projektet. Der var meget at se på og mange spørgsmål.

  “Vi glæder os alle sammen over de flotte resultater, og alt i alt er lodsejerne meget tilfredse”, oplyser projektleder Anita Pedersen.

  Vi ser nu frem til at se, hvordan mosen reagerer på tiltagene. Det første år vil derfor være meget spændende, indtil tørven har sat sig.

  Den sidste oprydning er nu i gang på Horreby Lyng.

  De store stød, der er kørt ud fra, hvor vi har etableret sphangnumbede, er nu ved at blive knust til flis.

  Se med på filmen…

  Der er blevet lagt ny asfalt på det sidste stykke vej ned mod parkeringspladsen. Arbejdet er forløbet særdeles hurtigt og smertefrit. Velkommen på lyngen.

  I disse dage er der ved at blive lagt sidste hånd på det store anlægsprojekt ude på Horreby Lyng. De sidste øvelser går på at sikre, at regnvandet bliver så lang tid i mosen som overhovedet muligt.

  I forbindelse med årtiers udvinding af tørv i mosen har man opbygget et sindigt system af grøfter og kanaler, som har udtørret mosen. Dette har afstedkommet, at mosen er meget tør om sommeren. Jo mere stabil vandstand over hele året, des bedre vokser sphagnummosserne, så de store årsvariationer, som hidtil har kunnet ses i mosen, har været skadelige for sphagnummossernes vækst.

  Derfor er der nu blevet blokeret grøfter. Sphagnummosserne er hjertet i højmosen, så hvis vi skal sikre højmosen for eftertiden, skal vi sikre sphagnummosserne.

  ”Vi har anvendt forskellige tekniske løsninger”, udtaler projektleder Anita Pedersen, Guldborgsund Kommune. ”Vi har blandt andet fyldt tørv i grøfterne, vi har nedgravet spærrer – såkaldte spuns – og vi har nedgravet plastmembran, så vandet bliver så lang tid som muligt på de centrale dele af mosen”. Der er også blevet gravet en randkanal rundt om mosen.

   

  Sphagnummosser er særdeles følsomme overfor næringsrigt drænvand. De Sphagnummosser, som vokser i tilknytning til højmoser, dør simpelthen hvis de udsættes for næringsstoftilførsel.

  Historisk har landbrugene rundt om mosen ledt deres drænvand ind i mosen, fordi man ikke vidste bedre, og ikke anså mosen for noget værdifuldt. Vi har nu i samarbejde med lodsejerne fået etableret en randkanal rundt om mosen. Dette ses tydeligt omkring indkørselsvejen ved p-pladsen.

  De omkringliggende landbrug vil få optimale forhold for at lede deres drænvand væk, og samtidig får vi beskyttet de følsomme sphagnummosser. Det er klart en ”vind-vind” situation, både for landbrugene og for mosen”.  ”Vi er rigtig glade for, at vi er nået så langt”, udtaler leder af Natur Frederik Cordes. ”Vi har også været heldige ved at vi har haft en nedbørsfattig sensommer, som har bevirket, at maskinerne ikke har siddet fast ude i mosen. Dernæst har vi haft et fantastisk samarbejde med entreprenørerne på opgaven, Troels Jørgensen A/S, Naturrådgivningen samt Skov- og Naturkonsulent Thyge Andersen”.

  Det store naturgenopretningsprojekt i Horreby Lyng er venligst finansieret af EU LIFE og Miljøministeriet.

  Yderligere oplysninger
  Kontakt projektleder Anita Pedersen på telefon 54 73 19 80 eller mail aped@guldborgsund.dk, eller leder af Natur Frederik Cordes på telefon 54 73 20 07 eller mail fc@guldborgsund.dk

  Sådan….nu er 530 m plankesti klar! Det er en helt eventyrlig oplevelse, der nu venter de besøgende i Horreby Lyng. Den gamle plankesti er blevet forlænget, så vi nu har 530 m ”oplevelsessti” gennem mosen.

  ”Det er helt fantastisk”, udtaler projektleder Anita Pedersen Guldborgsund Kommune. ”Vi håber, at rigtig mange vil benytte sig af den kommende efterårsferie til at indvie den nye plankesti. Man får en helt anden oplevelse af mosen og dens rige dyre- og planteliv, når man får mulighed for at komme så tæt på naturen, som man gør ude på planestien”.

  Den nye plankesti ligger på en balk, – det er en samling mellem to tørvegrave. Balken er blevet forstærket og forhøjet med 30-50 cm for hindre vandgennemstrømning fra vest. Det er for at sikre de følsomme højmosearter på den centrale den af mosen. Oven på den forhøjede balk er der nu etableret en ny plankesti. Plankestien starter ved stien syd for det åbne lyngstykke ved det midlertidige udsigtstårn.

  Ved åbning af den nye plankesti er der nu adgang ad den mest besøgte sti i mosen, ligesom ”Spor i landskabet” ud mod Virket Lyng ligeledes er åben igen. De fleste veje er efterhånden nu mere eller mindre farbare ude i mosen, så man kan sagtens tage på udflugt derude igen. Vær dog stadig opmærksom på skiltning.

  Plankestien er en del af det store naturgenopretningsprojekt i Horreby Lyng som venligst er finansieret af EU LIFE samt Miljøministeriet. Projektet gennemføres som et samarbejde mellem Troels Jørgensen a/s, Skov- og Naturkonsulent Thyge Andersen, Naturrådgivningen, lodsejerne og Guldborgsund Kommune.

  Evt. spørgsmål kan rettes til projektleder Anita Pedersen på tlf. 5473 1980 eller aped@guldborgsund.dk

  I forbindelse med EU LIFE-projektet skal vi udarbejde en dokumentarfilm om hele projektet.

  Vi laver også nogle mindre appetitvækkere.

  Se med på denne første film om mosens herligheder:

  Der foregår nu anlægsarbejde på Horreby Lyng i forbindelse med naturgenopretningsprojektet.

  Derfor er den del af sporet, der går igennem Horreby Lyng, helt lukket fra mandag den 5. september 2016. Vi henviser til at vandre langs med Nykøbingvej til og fra Horreby. Når sporet åbnes igen vil det blive oplyst her på horrebylyng.dk

   

  Den sidste uge har der kørt store maskiner rundt ude på Horreby Lyng. Guldborgsund Kommune er i samarbejde med lodsejerne på Horreby Lyng påbegyndt det største naturgenopretningsprojekt nogen sinde i kommunens historie.

  Horreby Lyng rummer rester af en særlig type natur kaldet højmose. Højmoser har været i voldsom tilbagegang ikke kun i Danmark men i hele Europa. Efter mange års tørvegravning og intensiv dræning er højmoserne stort set forsvundet. Højmoserne er udpeget af EU til såkaldte Natura 2000-områder, hvor kommunerne er blevet pålagt af staten til at sikre højmoserne for eftertiden.

  Naturgenopretningsprojektet skal skabe forudsætninger for, at dele af Horreby Lyng på sigt kan reetableres som højmose. Det centrale i en højmose er en hydrologisk intakt mose, hvor den eneste tilledning og afledning af vand sker via nedbør og fordampning. På den baggrund findes der derfor også et helt unikt og specielt plantesamfund i en højmose, der ikke tåler tilledning af næringsstoffer og er afhængig af en rimelig konstant fugtighed. Højmosernes ”kerneart” er Shagnum mosser, dem som vi i tørret og død tilstand populært kalder for tørv.

   

  For at sikre højmosen for eftertiden vil følgende anlægsarbejde bl.a. blive udført i Horreby Lyng:

  1. Der etableres en randkanal rundt om mosen. Her vil næringsrigt drænvand fra de omkringliggende landbrugsarealer kunne flyde frit og uhindret ud i Fribrødre Å. Ved at det næringsrige drænvand ikke længere kommer ind i højmosen, vil vi kunne sikre de sjældne højmoseplanter, der ikke kan tåle næringstoffer. Det er en win-win situation for mosen og for landbruget.

  2. For at sikre optimale vækstbetingelser for Sphagnum-mosser, som er højmosens karakterart, skal mosen være så fugtig som muligt. Dette vil ske ved at udvalgte grøfter og dræn blokeres, således at regnvandet tilbageholdes så lang tid som muligt inde i mosen. På denne måde hindrer man større svingninger i mosens naturlige vandspejl.

  3. På de centrale dele af mosen vil vi etablere Sphagnum vækstbede. Da mosens vandspejl ikke kan nå ”højt nok” op, vil vi grave nogle ”badekar” i 10-40 cm dybde – vi graver os ned til vandet. Her vil Sphagnum mosserne kunne trives, og herved laver vi små ”mini højmoser” inde i højmosen. Der vil blive etableret i alt 7 vækstbede på de centrale dele af mosen. På denne måde vil vi kunne få konstant fugtighed og hermed sikre væksten af Sphagnum.

  4. Udvalgte skovveje vil blive hævet og renoveret.

  Projektet er fuldt finansieret af EU LIFE og Miljøministeriet.

  Arbejdet vil have en del gener for de besøgende, så vi beklager, at nogle af stierne i perioder af sikkerhedsmæssige årsager vil være lukket for færdsel. Vær opmærksom på skilte ved indgangen og ude i mosen som rådgiver nærmere.

  Har du lyst til at høre mere om naturgenopretningsprojektet, afholder Guldborgsund Kommune åbent hus i Horreby Lyng søndag den 4. september 2016 kl. 10.00-12.00. Her vil være mulighed for at se nærmere på de store maskiner, samt få en introduktion til projektet.

  Spørgsmål kan rettes til projektleder Anita Pedersen på aped@guldborgsund.dk eller tlf. 5473 1980

  Har du lyst til at høre mere om det store naturgenopretningsprojekt i Horreby Lyng, og har du lyst til at se store maskiner. Så er muligheden der!

  Søndag den 4. september 2016 kl. 10.00-12.00 inviterer Guldborgsund Kommune til informationsmøde for alle interesserede. Mødested ved det store åbne område kaldet Lyngen (300m ind ad hovedskovvejen fra p-plads beliggende Spangvej, 4800 Nykøbing F)

  Til mødet vil der være mulighed for at se nogle af de store maskiner på arealerne, samt få information om projektet samt stille spørgsmål til projektets medarbejdere. Vi laver en lille rundvisning kl. 10.30 og igen kl. 11.30 begge af 30 min varighed.

  ”Anlægsarbejdet er i fuld gang. Vi er rigtig glade for at, eftersommeren stadig er meget tør. Des tørre – des nemmere er det for os, at få udført arbejdet. Vi er så glade for, at vi er nået så langt. Det har været et fantastisk samarbejde, vi har haft med de lokale lodsejere” udtaler Leder af Natur, Frederik Cordes.

  Projektet er fuldt finansieret af EU LIFE og Miljøministeriet. Følg projektet på www.horrebylyng.dk

  Projektet udføres som et samarbejde mellem entreprenør Troels Jørgensen a/s, Naturrådgivningen og Skov- og Naturkonsulent Thyge Andersen.
  Ydereligere oplysninger om projektet kan rettes til projektleder Anita Pedersen aped@guldborgsund.dk tlf. 5473 1980

  Lørdag eftermiddag blev vi færdige med at køre stød ud fra de to store sphagnum bassiner. Hele 38 læs blev det til.

  Vi har kæmpet mod tiden for et stort regnvejrsområde kom ind søndag. Små mængder regn bevirker, at vandspejlet stiger i mosen, så vores arbejde bliver vanskeliggjort.

  Stor ros til vores entreprenør Troels Jørgensen A/S

  Efter flere års forberedelser er vi nu endelig gået igang med at gennemføre naturgenopretningsprojektet i Horreby Lyng. Det har været en meget begivenhedsrig uge.

   

         

  Der er givet grønt lys – nu går vi i gang!

  Mere præcist kan det ikke beskrives. Efter flere års forberedelser har vi endelig fået den sidste tilladelse i hus til at gennemføre naturgenopretningsprojektet i Horreby Lyng, udtaler Projektleder for EU LIFE-projektet Anita Pedersen, Guldborgsund Kommune.

  Det har været en meget begivenhedsrig uge. Vi har igennem det sidste år arbejdet med at få alle tilladelser hjem, efter at alle lodsejerne har godkendt projektet.

  Vi har også været lidt tidspresset, udtaler Anita Pedersen. Det er meget vigtigt, at vi kommer i gang med anlægsarbejdet, mens vandstanden er lav i mosen, – og det er den her i sensommeren. Så vi har samtidig gennemført et såkaldt begrænset udbud på anlægsopgaven, hvor vi har haft inviteret fem firmaer, som har særlig erfaring med den slags opgaver til at byde ind. Vi er derfor glade for at kunne meddele, at vi i dag har skrevet kontrakt med entreprenørvirksomheden Troels Jørgensen a/s fra Kettinge på Lolland. Og vi starter simpelthen i næste uge. Vi forventer, at hvis der ikke er noget, som driller, vil al anlægsarbejdet være færdige omkring efterårsferien.

  Det er en stor dag, ikke kun for os men for lodsejerne og alle borgerne i Guldborgsund Kommune, udtaler Flemming Jantzen (V), formand for Teknik- og Miljøudvalget. Det er kommunens hidtil største naturgenopretningsprojekt, som nu går ind i sin afgørende og afsluttende fase. Vi er simpelthen så glade for, at vi er nået så langt. Stor tak til de 37 lodsejere for deres imødekommenhed og samarbejdsvilje. Uden dem, stod vi ikke her i dag.

  Formålet med naturgenopretningsprojektet er på sigt at kunne retablere højmosen. Mosen er gennem dræning og grøftning blevet tørlagt for, at der kunne udvindes tørv. Gennem projektet vil vi så forsøge at retablere mosen. Det er et spørgsmål om vand, udtaler Anita Pedersen. Vi kan kun få mosen på ret køl igen, hvis vi får gjort den fugtigere. Det vil vi gøre gennem tilbageholdelse af regnvandet, for højmosens hjerte er Sphagnum mosser, som kræver meget fugtige forhold. Anlægsarbejdet vil sikre dette gennem lukning af grøfter og dræn. Dernæst vil der blive etableret en ny randkanal rundt om mosen for at næringsrigt drænvand fra markerne, kan ledes rundt om mosen. Det er en klar ”win-win” situation for alle, udtaler projektleder Anita Pedersen. Landbruget vil nu nemmere kunne komme af med deres drænvand og Sphagnum mosserne, som ikke tåler næringsstoffer, vil nu få optimale levevilkår. Følg med i projektet på www.horrebylyng.dk

  Naturgenopretningsprojektet bliver udført som et samarbejdsprojekt mellem lodsejerne, konsulent Mette Risager, Risager Consult (højmoseekspert), Niels Riis Naturrådgivningen (hydrologiekspert), Skov- og Naturkonsulent Thyge Andersen samt Troels Jørgensen a/s. Projektet er fuldfinansieret af EU LIFE samt Miljøministeriet med ca. 20 mio. kr.

  Spørgsmål til projektet kan rettes til projektleder Anita Pedersen på tlf. 5473 1980 eller aped@guldborgsund.dk

   


  Foto: Henrik Borre
  Troels Jørgensen a/s og Anita Pedersen, Guldborgsund Kommune underskriver samarbejdsaftalen på anlægsarbejdet.

   

  DOF Storstrøm, DOF og Guldborgsund Kommune, Guldborgsund Kommune

  SØNDAG 10. JULI 2016
  KL. 09:00 – 12:00
  Fugletur/Begyndertur/Offentlig tur

  Falsters største højmose viser en masse spor efter datidens tørvegravning. Guldborgsund Kommune er i gang med at genoprette en del af mosen som en rigtig højmose med lyng, og al uønsket trævækst fjernes. De nye gangbroer over hængesækken giver os mulighed for at komme ganske tæt på mosens specielle flora og fauna, f.eks. den insektædende plante Rundbladet Soldug og mange arter af guldsmede. En anden specialitet er dagsommerfuglen Iris, som vi vil prøve at lokke ned fra trækronerne med nogle søde sager!

  Der er i området nogle fine borde/bænke, som vi vil afprøve, så tag lidt mad og drikke med, så vi kan få nogle hyggelige timer sammen. Kikkert og fornuftigt fodtøj vil være en god ide at medbringe.

  TILMELDING
  Ingen.

  TURLEDER Hans Lind og Benny Steinmejer

  KONTAKT Hans Lind, 6167 1843 og Benny Steinmejer, 2514 3939

  MØDESTED
  Nærmeste GPS-adresse hedder Lyngvejen 9, 4800 Nykøbing F. I Horrebys nordlige udkant køres ad Lyngvejen, og derefter finder man P-pladsen for enden af Spangvej i mosens sydlige udkant.

  I lørdags den 28. maj holdt Guldborgsund Kommune åbent hus på Horreby Lyng med et utal af forskellige slags aktiviteter.

  Der var mulighed for at lære højmosen bedre at kende gennem fugleture, ringmærkning, botaniktur, vandring af det nye ”spor i landskabet”, aktiv naturpleje, natteløb og fremvisning af dyr i natten samt krible-krable aktiviteter for familier.

  Vi kan konstatere at lidt over 200 gæster, valgte at ligge deres lørdags aktiviteter ude hos os i mosen, udtaler projektleder Anita Pedersen. Særligt var der stor interesse for krible-krable aktiviteterne. Vores naturvejleder Johnny Madsen havde travlt hele dagen igennem, da der hele tiden kom nye besøgende til. Det var både børn og deres bedsteforældre eller børn og forældre, der var på tur, og som ville ud og se på krible-krable. Der var hele tre børn, der meldte tilbage, at de havde været heldige at se en slange ude i mosen – det bragte selvfølgelig stor begejstring. Men fund af rovedderkopper eller sommerfugle var også noget, der bragte smil og nysgerrighed frem hos børnene, når de kunne se dem under lup eller mikroskop. Enkelte børn fik også lov til at holde nogle af de ringmærkede fugle, som frivillige fra Gedser Fuglestation havde fanget i net rundt omkring i mosen. Alt i alt var det åbne hus børnenes dag.

  Åbent hus arrangementet blev afholdt i anledningen af den Europæiske Natura 2000-dag, som er en markering af de sjældne naturtyper i Europa. Horreby Lyng er Falsters eneste højmose og højmoser er en naturtype, der ikke kun er truet og i tilbagegang i Danmark men også på Europæisk plan. Derudover markerede vi, at Danmarks Radio børnekanal Ramasjang i samarbejde med Naturvejlederforeningen i maj måned havde fokus på dyr i børnehøjde.

  Åbent Hus arrangementet blev udført i samarbejde med bl.a. Dansk Ornitologisk Forening, Falsters Hjerte, Gedser Fuglestation samt Skov- og Naturkonsulent Thyge Andersen.

  Du kan læse mere om Horreby Lyng på www.horrebylyng.dk

   

  Yderligere information:

  Projektleder Anita Pedersen tlf. 5473 1980 aped@guldborgsund.dk eller

  Naturvejleder Johnny Madsen tlf. 2518 0920 joma@guldborgsund.dk

   

   

  Kom og vær med til naturaktiviteter for børn og voksne i mosen

  Lørdag den 28. maj fra kl. 10-23 er der åbent hus i Horreby Lyng, hvor Guldborgsund Kommune åbner mosen op for børn og voksne med en masse naturaktiviteter.

  Vi er så stolte over, at præsentere et alsidigt program for hele dagen, udtaler projektleder Anita Pedersen, Guldborgsund Kommune. Der er tilbud om guidet fugle- og planteture, aktiv naturpleje, natur- og kulturhistorisk vandring samt information om EU projektet. Dernæst er der tilbud om guidet vandreture ad den fem km lange rute ”spor i landskabet”, dyr i natten, ringmærkning samt kik på dagsommerfugle mv.

  Den helt store hovedattraktion er Krible-Krable aktiviteter. Det er Danmarks Radio børnekanal Ramasjang, der i samarbejde med Naturvejlederforeningen har fokus på dyr i børnehøjde i hele maj måned. Krible-Krable kulminerer i fjernsynet i den sidste uge i maj. Det vil vi bakke op omkring i Guldborgsund Kommune, udtaler naturvejleder Johnny Madsen. Vi vil have alle former for udstyr og små opgaver med ud i mosen, som børn kan løse sammen med deres forældre.

  Med arrangementet fejrer vi også den Europæiske Natura 2000-dag, som er en markering af de sjældne naturtyper i Europa. Horreby Lyng er Falsters eneste højmose. Højmoser er en sjælden naturtype, der ikke kun er truet og i tilbagegang i Danmark men også på Europæisk plan. Dette er også årsagen til, at vi er blevet tildelt 20 mio. kr. fra EU LIFE til at foretage naturgenopretningsaktiviteter i mosen. Vi forventer, at påbegynde anlægsarbejdet efter sommerferien. Kom og hør mere om dette til Åbent Hus arrangementet.

  Åbent Hus arrangementet udføres i samarbejde med bl.a. Dansk Ornitologisk Forening, Falsters Hjerte, Gedser Fuglestation samt Skov- og Naturkonsulent Thyge Andersen.

  Du kan læse mere om åbent hus arrangementet på www.horrebylyng.dk

  For yderligere information kontakt

  Naturvejleder Johnny Madsen på tlf. 2518 0920 joma@guldborgsund.dk eller

  Projektleder Anita Pedersen på tlf. 54731980 eller aped@guldborgsund.dk

  Krible-krable. Naturvejleder Johnny Madsen hjælper med opgaver og udstyr til at børn og deres forældre kan finde krible-krable dyr i mosen.

  Fugleture. Dansk Ornitologisk Forening guider rundt i mosen – fuglestemmer og hvad vi ser. Nattergalen er kommet, måske ser vi en trane eller musvåge. Ved regn og blæst ser og hører vi ikke så meget.

  Ringmærkning. Gedser Fuglestation sætter net op i birkeskoven ved den sydlige del af lyngstykket. De vil her vise fugle frem. I tilfælde af regn, blæst og koldt vejr vil der IKKE blive ringmærket da fuglene bliver underafkølet og hermed dør. Man må ikke røre ved fuglene eller pille dem ud af nettet. Vent på at fuglestationens folk kommer og viser dem frem.

  Planter i mosen. Biolog Eigil Plöger fra Agalaja vil på en guidet rundtur fortælle og vise mosens planter.

  Natur- og Kulturhistorier samt EU Projektet. EU LIFE Projektleder Anita Pedersen vil formidle mosens historier samt om EU Projektet.

  Dagsommerfugle. Gedser Fuglestation vil hænge lokkemad op i buske og træer omkring lyngen, så man nærmere kan studere sommerfugle i mosen. I tilfælde af blæst, regn og koldt vejr, vil det blive aflyst, da de ikke flyver.

  Naturpleje. Under ledelse af Skov- og Naturkonsulent Thyge Andersen skal der laves naturpleje på det åbne stykke øst for lyngen. Der skal hives birk, gran og brombær op. Husk havehandsker og havesakse.

  Rundtur på Sporet. Falsters Hjerte guider over tre omgange rundt på den 5 km rute som går fra P-plads på Horreby Lyng, gennem mose, ud på markerne nord-vest for Horreby, til Horreby by og retur til p-pladsen. Ruten er ikke farbar med klapvogn eller barnevogn. Tag godt med fodtøj på.

  Natteløb. Falsters Hjerte arrangerer natteløb for børn og barnelige sjæle. Husk lommelygte.

  Dyr i natten. Flagermus og natfugle – Thomas W. Johansen, Senatur fortæller om flagermus og natfugle i mosen. Natsommerfugle. Gedser Fuglestation har lys og lokkemad med til natsommerfugle. I tilfælde af regn og blæst kan arrangementet ikke gennemføres, da flagermus og natsommerfugle ikke vil flyve.

  Stjernekig. Naturvejleder Johnny Madsen fortæller om stjernebillederne, vi kan se på himlen. Hvis det bliver overskyet, kan arrangementet ikke gennemføres.

  Salg af kaffe/kage og te – fra kl. 14-16 Falsters Hjerte står for dette.

  Pølsevogn fra kl. 16-19.

  Fuglekasser. Gedser Fuglestation sælger fuglekasser ved Torvet.

  Husk ordentligt fodtøj, solcreme og myggeolie.

  Yderligere spørgsmål kontakt Naturvejleder Johnny Madsen på tlf. 2518 0920 eller Projektleder Anita Pedersen tlf. 2518 2325

  nden efterårsferien åbnede vi i samarbejde med Spor i Landskabet og Falsters Hjerte et spor gennem Horreby Lyng mod Virkethus.

  Den første del af sporet gennem Horreby Lyng har imidlertid været meget sumpet og i perioder stået under vand. Vi har nu fået lavet en plankesti på det meste af sporet, så den nu er farbar. I perioder med megen nedbør vil den dog stadig være vanskelig passabel. Men sådan er det at færdes i naturen.

  EU LIFE projektet Østdanske Højmoser deltog i den forgangne uge som en del af et ekspertpanel, der skulle rådgive omkring naturpleje i den sjællandske højmose Holmegårdsmose.

  Projektleder Anita Pedersen var indkaldt som ekspert på pleje ift den sjældne Stor Kærguldsmed.

  Vi har fået opsat et lokum ude bag ved torvet. Der er nu mulighed for bimmelim og bummelum på et myggefrit sted.

  PRESSEMEDDELSE

  Med en donation på 149.000kr fra 15. juni fonden, har Guldborgsund Kommune netop sikret, at der kan udarbejdes en 25 minutters dokumentarfilm om højmosen Horreby Lyng.

  Vi er simpelthen så glade, udtaler projektleder Anita Pedersen, Guldborgsund Kommune. Vi havde allerede lidt midler fra EU til at få lavet en kort film om EU LIFE projektet. Men med midlerne fra fonden er vi nu i stand til, ikke kun at få lavet en film om EU naturgenopretningsprojektet men også supplere filmen med de unikke historier, der findes om mosens kultur- og naturhistorier.

  Filmen vil ikke kun være en gave til lodsejerne i Horreby Lyng men også til alle de lokale, borgere i kommunen, samt turister der gæster området. Det er den lokale filmmand Erik Thorsen, Stubbekøbing, som kommer til at stå for udarbejdelse af filmen om mosen. Filmen forventes at få premiere i starten af 2018.

  Yderligere oplysninger om projektet kan rettes til projektleder Anita Pedersen tlf. 5473 1980 eller aped@guldborgsund.dk

  aped@guldborgsund.dk

   

   

  Onsdag den 16. marts kl. 19.00 på Møllebakkeskolen
  Horreby Aftenhøjskole, ved Projektleder Anita Pedersen, Guldborgsund Kommune.

  Horreby Lyng er Falsters eneste højmose. I 2013 har Guldborgsund Kommune fået tildelt 20 mio. kr. fra EU LIFE til naturgenopretning af dette enestående naturområde.

  Under foredraget vil vi få belyst, hvad en højmose er, hvorfor vi er forpligtiget til at bevare mosen for eftertiden, samt nogle af de historier, sagn og myter som mosen gemmer.

  Entre 50 kr incl kaffe/te og kage.

  I disse dage foretages der naturpleje på lyngen. Ved hjælp af denne maskine slås lyngen og græsset helt i bund.Materialet vil efterfølgende blive fjernet fra arealet.

  Formålet med naturplejen er at få lyngplanterne til at få en kraftigere vækst, men også at få fjernet det tykke lag græs, arten blåtop, der langsomt kvæler lyngen.