Gå til hovedindhold

Rapporter fra mosen

Læse de nyeste rapporter om Horreby Lyng eller se den ældste, som er tilbage fra 1942 og er Hedeselskabets systematiske Eng- og Moseundersøgelser.

Indhold

  Rapporter opdelt efter udgivelsesår

  Naturforbedringer i Horreby Lyng (nyt vindue)

  Horreby Lyng er en gammel højmose beliggende på det centrale Falster. Højmoser er en særlig mosetype, som primært er dannet af Sphagnum-mosser.

  Rapport udarbejdet for Guldborgsund Kommune af NaturRådgivningen ApS v/Niels Riis 12-06-2012

   

  Natura 2000-handleplan 2010-2015 (nyt vindue)

  Et Natura 2000-område er et område, der er særligt bevaringsværdigt, idet det indeholder en til flere sjældne arter eller naturtyper, som på europæisk plan er i tilbagegang.

  Udgivet af Naturstyrelsen og Guldborgsund Kommune i 2012

   

  Natura 2000-plan for Horreby Lyng og Listrup Lyng. (nr. 175) 2010-2015 (nyt vindue)

  Natura 2000-planen skal sikre gunstig bevaringsstatus for områdets udpegede arter og naturtyper. Området og truslerne mod de udpegede naturtyper og arter beskrives.

  Udgivet af Miljøministeriet, Naturstyrelsen i 2011

  Horreby Lyng er Lolland-Flasters største højmose. Omfattende tørvegravning og afvanding er skyld i, at mosen nu mere fremstår som krat eller decideret skov på store områder…

  Udgivet at Storstrøms Amt Teknik- og miljøforvaltning Natur- og plankontoret i 1997


  Efter anmodning fra Hedeselskabet ved biolog Henning Hermansen har Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgelser ved professor Bent Aaby påtaget sig at undersøge mosens opbygning i det centrale område af Horreby Lyng og give en detaljeret beskrivelse af tørvelagene.

  Af Bent Aaby. NNU rapport nr. 33 – 1993   

   

  Nærværende udredningsprojekt til vurdering af mulighederne for naturgenopretning af den gamle højmose i Horreby Lyng på Falster, er udarbejdet for Storstøms amt af Hedeselskabets distriktskontor i Slangerup

  Udgivet at Storstrøms Amt 1991

  Oversigt over botaniske lokaliteter 3 Lolland, Falster, Moen og Bornholm (side 5-6 og 134-135) (nyt vindue)

  Horreby Lyng er Lolland-Falsters største højmose med en diameter på over 1km. Som resultat af omfattende tørvegraning og vandstandssænkning som følge af udgrøftning har…

  Udgivet af Miljøministeriets Fredningsstyrelse i samarbejede med Dansk Botanisk Forening i 1982   

   

  Da vor forening blandt sine medlemmer tæller en dygtig mykolog, var det naturligt for Evald Larsen at prøve pa at overtale Leif Døssing til sideløbende med den floristiske undersøgelse af Hor­reby Lyng at foretage…

  Udgivet af Naturhistorisk Forening for Lolland-Falster 1982   

   

   

  Zone I, selve mosen. Der må ikke foretages terrænændringer, bebyggelse, opstilles skure, master eller andre skæmmende indretninger. Området må ikke benyttes til camping-, losse-, eller oplagsplads.

  Fredningskendelse fra 06-03-1981   

  Mellem Borremosens skovområde og skovene langs Falsters østkyst ligger en gammel højmose kaldet Horreby Lyng. Afvanding, tørvegravning og trævækst har i tidens løb sat sine spor,men endnu findes i området en stor del af den…

  Udgivet af Naturhistorisk Forening for Lolland-Falster (1980-?

  Denne rapport er udarbejdet efter henstilling fra Fredningsplanudvalget fro Storstrøms Amt og Naturfredningsrådet med henblik på en genoptagelse og udvidelse af en tidligere fredning af Horreby Lyng.

  Af Bent Aaby, Danmarks geologiske undersøgelse. Udgivet i 1975

  Den holstenske moseforsker I.C.H. Dau var omkring 1820 stærkt optaget af højmosens botaniske og fysiske forhold…

  Udgivet af Politikens forlag 1969

  Som bekendt henfører vi her i Landet Moserne til to Hovedgrup­per, nemlig den gnesklædte Lavmose, som især findes udbredt i vore Aadale, og den i sin naturlige Tilstand lyngklædte Højmose, der er mest udbredt i Landets magre Egne.

  Af Fridlev Thøgersen, udgivet 1942